Як AXDRAFT працює під час війни, і як ви можете підтримати Україну
Дізнатись більше

AXDRAFT для банків

Банки використовують AXDRAFT для більш швидкого обслуговування кредитів. Проектуючи безпомилковий, автоматизований процес для менеджерів фронт-офісу з підготовки першого проекту кредитного договору та супутніх документів з AXDRAFT, банки можуть значно скоротити час, що витрачається на додатковий перегляд документів, а також скоротити терміни узгодження видачі кредиту.

Документи, які можна автоматизувати
Роздрібні кредитні документи
Кредитні угоди
Генеральний договір надання послуг
(MSA)
Договір фінансового лізингу
Корпоративні кредитні документи
Трудові договори
Контракти на закупівлю
Договір купівлі-продажу
Договір про обслуговування
Досягайте більшого з AXDRAFT
Пришвидшити видачу кредитів
Витрачайте хвилини замість годин на підготовку документів і внесення змін до статтей за допомогою AXDRAFT. Наша платформа полегшує документообіг і дозволяє своєчасно перевіряти і затверджувати контракти, що допомагає Вашому банку забезпечити більшу кількість угод.

Виключити необхідність особистих візитів
Наше програмне забезпечення для управління життєвим циклом контрактів дозволяє здійснювати банківські операції дистанційно. Готуйте документи і відправляйте їх клієнтам для заповнення даних. Завдяки інтеграції локальних реєстрів і дієвих інструментів електронного підпису весь процес займає кілька хвилин без необхідності особистої зустрічі з клієнтами.
Управління договірними зобов’язаннями
AXDRAFT пропонує інтелектуальне зберігання і функції пошуку, які дозволяють банкам організовувати документи в логічні зв’язки, відстежувати ключові показники виконання контрактів і вживати заходів для продовження терміну їх дії. Забезпечте регіональну та галузеву відповідність, тримаючи всі документи в межах досяжності.

Підвищіть безпеку даних
AXDRAFT захищає дані, шифруючи і захищаючи їх від витоків. Конфіденційна інформація більше не буде скомпрометована через електронну пошту або папки з загальним доступом.
Відстежуйте продуктивність департаментів
Уніфікуючи процеси управління контрактами всередині, банки можуть відслідковувати динаміку по конкретним відділам або регіонам, використовуючи вбудовану аналітику в AXDRAFT. Це може визначити як стратегічну спрямованість, так і маркетинговий фон, на який банки можуть спиратися у своїй діяльності.

Надайте краще банківське обслуговування з швидким виконанням контракту

Зацікавлені? Приєднуйтесь до нас і не дозволяйте юридичним питанням відволікати вас від побудови вашої компанії.

Залиште свої дані. Ми зв’яжемося з вами якнайшвидше для обговорення подальшої співпраці.

AXDRAFT for banks

Banks use AXDRAFT to book loans faster. By designing a mistake-free, automated process for front office managers to prepare the first draft of loan agreements and related documents with AXDRAFT, banks can dramatically reduce time spent on additional document review and shorten approval cycles for the loan.
Documents you can automate
Retail lending documents
Loan Agreements
Master Service Agreements
(MSAs)
Financial leasing contract
Corporate lending documents
Employment contracts
Procurement contracts
Sales Agreements
Service Agreements
Get it done with AXDRAFT
Accelerate loan granting
Spend minutes instead of hours drafting documents and modifying clauses with AXDRAFT. Our platform makes document distribution easier and allows for timely contract reviews and approval, which helps your bank secure more deals.
Eliminate the need for in-person visits
Our contract lifecycle management software allows for remote banking operations. Draft documents, and send them to clients for data fill in. By integrating local registries and valid e-signature tools, the entire process takes minutes and without having to meet your clients in person.
Manage contractual obligations
AXDRAFT offers smart storage and search features that let banks organize documents in logical bundles, track key contract deliverables, and take action to extend contract lifespan. Ensure regional and industry compliance by keeping all documents within reach.
Leverage data security
AXDRAFT protects data by encrypting and safeguarding it against data breaches on our platform. Sensitive information will no longer be compromised across emails or shared folders.
Track department performance
By unifying contract management processes within a company, banks can receive full visibility and can track the dynamics across specific department or region using the built-in analytics in AXDRAFT. This can determine both the strategic focus, and the marketing background for banks to employ in their operations.
Join the success league
86%
FASTER
NDA
VALUE GAINED ANNUALLY
NDA
TIME SAVED ANNUALLY
We often have to copy and paste information from various third-party sources, so we needed to find a way to organize the data exchange process. Now, all the data we need is in the system, and any user can prepare a document with all the up-to-date details in just a few clicks.
Read case study
Deliver the best banking service with swift contract turnaround

Interested? Join us and don’t let legal matters distract you from building your company.

Please leave your work email. We will contact you as soon as possible to schedule a demo